fbpx
Uppförandekod - bilden visar en stad ovanifrån

Uppförandekod

VD har ordet

Etiska beteenden är kärnan i vilka vi är. På Qvantum har vi en stark övertygelse om att det bara är när vi agerar etiskt som vi kan skapa framgångsrika och hållbara affärer. Att agera etiskt är vårt gemensamma ansvar och vi hjälper varandra att hålla detta åtagande. Tillsammans skapar vi ett företag som vi kan känna oss stolta över, en plats där det dagliga arbetet styrs av integritet, respekt och moraliska värderingar för vår planets, våra medarbetares och vår verksamhets bästa.

Vi arbetar i full överensstämmelse med de lagar och förordningar som gäller för vår verksamhet. Vår verksamhet bedrivs i enlighet med denna uppförandekod och tillämpliga policyer. Om koden strider mot lokala lagar gäller det strängare alternativet, förutsatt att koden inte bryter mot lagen.

Ändå kan denna uppförandekod inte täcka alla dilemman, paradoxer och utmanande situationer som vi kommer att möta på vår resa. När det inte är uppenbart vad som är rätt sätt att agera, eller om du stöter på brott mot koden, tveka inte att ta kontakt och be om hjälp från din närmaste chef eller någon i Qvantums ledningsgrupp. Om du tar upp eller rapporterar ett eventuellt missförhållande har Qvantum en policy om att inte vidta repressalier. Det innebär att det inte finns några negativa arbetsrelaterade konsekvenser för anställda som tar upp eventuella tjänstefel i god tro. Om du känner att du hellre vill ta upp ditt ärende anonymt har du möjlighet att göra det via visselblåsarfunktionen som finns på vår hemsida.

Fredrik Rosenqvist på uppdrag av Qvantums styrelse
VD Qvantum Industries

VD har ordet - Fredrik Rosenqvist
Qvantums uppförandekod: Respekt för människor och mänskliga rättigheter

1. Respekt för människor och mänskliga rättigheter

Arbetstid och ersättning
Vi strävar efter att ha ett ansvarsfullt förhållningssätt när det gäller ersättningar. Som ett minimum kompenseras alla anställda i linje med eller över lagstadgad minimiersättning.

Föreningsfrihet
Föreningsfriheten är en grundläggande mänsklig rättighet. Qvantum har åtagit sig att bygga konstruktiva relationer, transparent dialog och att samarbeta med medarbetare och deras representanter för att utveckla en öppen arbetsmiljö.

Diskriminering accepteras inte
Ingen diskrimineras på grund av personliga egenskaper eller övertygelse som kön, ålder, religion, ras eller etnicitet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller religion. Vi behandlar alla med respekt och artighet och anställda behandlas i enlighet med deras förmåga och kvalifikationer i alla anställningsbeslut.

Nolltolerans mot trakasserier
Vi behandlar varandra med respekt, värdighet och artighet. Trakasserier, mobbning och kränkande särbehandling tolereras inte i några situationer.
Trakasserier kan ta sig uttryck i skriftliga och muntliga kommentarer, skvaller, skämt, kränkande språk och kommentarer. Mobbning kan ta sig uttryck i förolämpande, hotfullt eller illvilligt beteende mot en individ av ett team eller en chef med auktoritet. Kränkande särbehandling kan ta sig uttryck i återkommande negativa handlingar riktade mot enskilda medarbetare.

Ingen tolerans för barnarbete och tvångsarbete
Det finns ingen tolerans för barnarbete eller tvångsarbete, ofrivilligt arbete eller människohandel i någon form. Dessutom har vi nolltolerans mot övergrepp, utnyttjande eller sexuell aktivitet med någon person mot deras vilja eller mot betalning när de reser på affärsresor eller på annat sätt representerar företaget.

Vår arbetsmiljö är säker och sund
Vårt engagemang för hälsa och säkerhet sträcker sig längre än att följa regler och lagstiftning. Hälsa och säkerhet är en viktig prioritering när vi utför våra olika arbetsuppgifter och vi följer alltid säkerhetsinstruktionerna på våra arbetsplatser. Vi strävar efter att eliminera och minska arbetsskador och sjukdomar och maximera välbefinnandet för alla anställda.

2. Affärsmässig verksamhet med integritet

Nolltolerans mot korruption
Korruption är missbruk av anförtrodd ställning för personlig vinning. Detta gäller alla affärer och transaktioner i alla länder där vi är verksamma. Den som representerar Qvantum, inklusive tredje part, får inte delta i eller stödja någon korrupt verksamhet.

Mutor är inte tillåtna
Mutor i form av att erbjuda, ge, kräva eller ta emot något av värde för att påverka en transaktion eller ett beslut är inte tillåtet. Mutor kan vara kontanter, presentkort, gåvor, provision eller kickbacks, resor, underhållning eller annat av värde för mottagaren. Affärsgåvor och representation ska vara goodwillhandlingar med måttligt värde och ska inte påverka eller belöna att göra affärer med Qvantum.

Våra produkter är tillverkade med kvalitet och säkerhet
Vi följer lagkrav och våra egna tilläggsstandarder för kvalitet och säkerhet när våra produkter designas, utvecklas, tillverkas, marknadsförs och säljs. Vi levererar våra produkter till kunder endast när de är testade, kvalitetskrav och säkerhetsstandarder är helt uppfyllda. Produkter och tjänster presenteras korrekt och information om kvalitet och säkerhet är lättillgänglig för kunden.

Affärsverksamhet med integritet
Situationer där ett privat eller personligt intresse framstår som oförenligt med Qvantums intressen ska undvikas. Det bästa sättet att hantera intressekonflikter är att undvika dem, men om de uppstår måste du vara öppen och transparent om situationen för att hitta en lämplig lösning. Några exempel på intressekonflikter finns vid anställningar som ligger utanför ditt anställningsavtal och där ett jobbintresse står i konflikt med ett annat, där familjemedlemmar eller släktingar anställs och övervakas av varandra eller när varor och tjänster köps från en släkting eller vän utan insyn i upphandlingsprocessen.

Qvantums uppförandekod: Affärsmässig verksamhet med integritet
Qvantums uppförandekod: Skydd av vårt företags tillgångar

3. Skydd av vårt företags tillgångar

Vi skyddar våra immateriella rättigheter
Qvantums immateriella rättigheter såsom know-how, idéer, affärshemligheter, patent, varumärken, domännamn, design och upphovsrätt är värdefulla tillgångar. Vi har ett ansvar att skydda dessa värden så att de inte äventyras, missbrukas eller avslöjas felaktigt. Immateriella rättigheter som utvecklats av dig under din anställning förblir företagets egendom efter att du har avslutat din anställning.

Konfidentiell information skyddas
Information är en värdefull tillgång. Konfidentiell information kan vara finansiell information, affärshemligheter, priser, försäljning, vinstnivåer, strategier, planer, avtalsinformation, kund- och leverantörsinformation och information om nya produkter. Vi skyddar och hanterar konfidentiell information varsamt och delar endast med tredje part när det finns sekretessavtal på plats. Vi är försiktiga med vilken information vi lägger ut och diskuterar på sociala medier då vi inte vet vem som kan se den.

Hur vi skyddar personuppgifter
Vi respekterar varje individs grundläggande rätt att skydda personuppgifter oavsett nationalitet eller hemvist. Medarbetare på Qvantum får endast ta del av personuppgifter om det är nödvändigt för arbetskraven och kommer då att behandla dem konfidentiellt. Qvantum följer gällande dataskyddsregler för insamling, lagring och användning av personuppgifter.

4. Respektera miljön

Lokala lagar och förordningar kan variera och är i vissa fall mindre stränga än våra ambitioner och interna standarder. Vi är fast beslutna att inte ta genvägar även om lagen kan tillåta det, vi agerar etiskt och miljövänligt. Vi använder våra resurser klokt, t.ex. energi, vatten, kemikalier och tar itu med slöseri så snart vi upptäcker det. Vi minimerar också resandet för att minska vårt miljömässiga fotavtryck och när vi reser utvärderar vi alltid de miljövänliga alternativen.

5. Om du är orolig eller befinner dig i en svår situation, ställ dig själv dessa frågor

  • Är beslutet eller åtgärden laglig?
  • Skulle jag känna mig bekväm med att berätta för andra, som familj och vänner utanför företaget, om mina (eller andras) handlingar eller beslut på ett öppet sätt?
  • Skulle jag känna mig bekväm om mina (eller andras) handlingar eller beslut rapporterades på tidningens förstasida?

Om svaret på någon av ovanstående frågor är nej och du känner dig obekväm i situationen, kontakta din närmaste chef eller någon medlem i Qvantums ledningsgrupp.

6. När en överträdelse inträffar

I många fall är uppförandekodens regler baserade på krav i lag. Varje underlåtenhet kan leda till disciplinära åtgärder mot dig, och beroende på omständigheterna kan detta också inkludera uppsägning. Det kan också leda till rättsliga sanktioner mot Qvantum.

7. Visselblåsarkanal

Qvantums uppförandekod