fbpx

Gedragscode

Een bericht van de CEO

Ethisch gedrag is de kern van wie we zijn. Bij Qvantum zijn we ervan overtuigd dat we alleen succesvol en duurzaam kunnen ondernemen als we ethisch handelen. Ethisch handelen is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid en we helpen elkaar om deze belofte na te komen. Samen creëren we een bedrijf waar we trots op kunnen zijn, een plek waar het dagelijkse werk wordt geleid door integriteit, respect en morele waarden voor het beste van onze planeet, mensen en bedrijf.

We werken in volledige naleving van de wet- en regelgeving die van toepassing is op onze activiteiten. Onze activiteiten worden uitgevoerd in overeenstemming met deze gedragscode en toepasselijke beleidsregels. Als de gedragscode in strijd is met lokale wetgeving, dan is de strengste wetgeving van toepassing, mits de code niet in strijd is met de wet.

Toch kan deze Gedragscode niet alle dilemma’s, paradoxen en uitdagende situaties dekken die we op onze reis tegenkomen. Wanneer het niet duidelijk is wat de juiste manier van handelen is, of wanneer je schendingen van de Gedragscode tegenkomt, aarzel dan niet om hulp te vragen aan je directe manager of een lid van het Qvantum Management team. Je moet weten dat als je mogelijk wangedrag aankaart of rapporteert, Qvantum een niet-vergelding beleid heeft. Dat betekent dat er geen negatieve werkgerelateerde consequenties zijn voor werknemers die in goed vertrouwen mogelijk wangedrag aankaarten. Als je het gevoel hebt dat je je bezorgdheid liever anoniem kenbaar maakt, dan heb je de mogelijkheid om dit te doen via de klokkenluidersfunctie op onze homepage.

Fredrik Rosenqvist namens het Qvantum Management team
CEO Qvantum Industries

Flat illustration of a crowd containing inclusive and diversified people all together without any difference.

1. Respect voor mensen en mensenrechten

Werktijden en compensatie
We streven naar een verantwoorde benadering van compensatie. Als minimum worden alle werknemers gecompenseerd in lijn met of boven het wettelijk minimum.

Vrijheid van vereniging
De vrijheid van vereniging is een fundamenteel mensenrecht. Qvantum zet zich in voor het opbouwen van constructieve relaties, een transparante dialoog en om samen te werken met werknemers en hun vertegenwoordigers om een open werkomgeving te ontwikkelen.

Discriminatie wordt niet geaccepteerd
Niemand wordt gediscrimineerd op basis van persoonlijke kenmerken of overtuigingen zoals geslacht, leeftijd, religie, ras of etniciteit, handicap, seksuele geaardheid of religie. We behandelen iedereen met respect en hoffelijkheid en werknemers worden bij elke beslissing over een dienstverband behandeld op basis van hun capaciteiten en kwalificaties.

Nultolerantie voor intimidatie
We behandelen elkaar met respect, waardigheid en hoffelijkheid. Intimidatie, pesten en slachtofferschap worden in geen enkele situatie getolereerd.
Intimidatie kan de vorm aannemen van schriftelijke en verbale opmerkingen, roddels, grappen, beledigend taalgebruik en commentaar.
Pesten kan de vorm aannemen van beledigend, intimiderend of kwaadwillig gedrag tegen een individu door een team of een leidinggevende met gezag.
Slachtofferschap kan de vorm aannemen van terugkerende negatieve acties gericht tegen individuele werknemers.

Geen tolerantie voor kinderarbeid en dwangarbeid
Kinderarbeid, dwangarbeid, onvrijwillige arbeid of mensenhandel in welke vorm dan ook wordt niet getolereerd. Daarnaast tolereren we geen misbruik, uitbuiting of seksuele activiteiten met personen tegen hun wil of tegen betaling wanneer ze op zakenreis zijn of op een andere manier het bedrijf vertegenwoordigen.

Onze werkomgeving is veilig en gezond
Onze inzet voor gezondheid en veiligheid gaat verder dan het naleven van regels en wetgeving. Gezondheid en veiligheid hebben de hoogste prioriteit bij het uitvoeren van onze verschillende taken en we volgen altijd de veiligheidsinstructies op onze werkplekken. We streven ernaar om verwondingen en ziekten op de werkplek te elimineren en te verminderen en het welzijn van alle werknemers te maximaliseren.

2. Integer legaal zakendoen

Nultolerantie voor corruptie
Corruptie is misbruik of oneigenlijk gebruik van toevertrouwde macht voor persoonlijk gewin. Dit strekt zich uit tot alle zakelijke transacties in alle landen waar we actief zijn. Iedereen die Qvantum vertegenwoordigt, inclusief derden, mogen niet deelnemen aan corrupte praktijken of deze onderschrijven.

Omkoping is niet toegestaan
Omkoping in de vorm van het aanbieden, geven, eisen of ontvangen van iets van waarde om een transactie of beslissing te beïnvloeden is niet toegestaan. Steekpenningen kunnen contant geld, cadeaubonnen, geschenken, provisie of smeergeld, reizen, entertainment of andere zaken van waarde voor de ontvanger zijn. Relatiegeschenken en gastvrijheid moeten een daad van goodwill zijn met een gematigde waarde en mogen het zakendoen met Qvantum niet beïnvloeden of belonen.

Onze producten zijn gemaakt met kwaliteit en veiligheid
Bij het ontwerpen, ontwikkelen, produceren, op de markt brengen en verkopen van onze producten voldoen we aan de wettelijke eisen en onze eigen aanvullende normen voor kwaliteit en veiligheid. We leveren onze producten alleen aan klanten als ze getest zijn en volledig aan de kwaliteitseisen en veiligheidsnormen voldoen. Producten en diensten worden nauwkeurig gepresenteerd en informatie over kwaliteit en veiligheid is gemakkelijk toegankelijk voor de klant.

Zakelijke activiteiten met integriteit
Situaties waarin een privé- of persoonlijke aangelegenheid onverenigbaar lijkt met het belang van Qvantum moeten worden vermeden. De beste manier om met belangenverstrengeling om te gaan is om ze te vermijden, maar als ze zich toch voordoen moet je open en transparant zijn over de situatie om een goede oplossing te vinden. Enkele voorbeelden van belangenverstrengeling zijn te vinden bij tewerkstelling die buiten je arbeidscontract valt en waar de ene baanbelangen conflicteren met de andere, waar familieleden of verwanten worden ingehuurd en onder elkaars toezicht staan of wanneer goederen en diensten worden gekocht van een familielid of vriend zonder transparantie van het inkoopproces.

Businessman gets in a mess and struggles to break free
Businesswomen with good work ethic.

3. De activa van ons bedrijf beschermen

We beschermen ons intellectueel eigendom
Het intellectuele eigendom van Qvantum, zoals knowhow, ideeën, handelsgeheimen, patenten, handelsmerken, domeinnamen, ontwerpen en auteursrechten zijn waardevolle activa. We hebben een verantwoordelijkheid om deze waarden te beschermen zodat ze niet worden gecompromitteerd, misbruikt of ten onrechte openbaar worden gemaakt. Intellectueel eigendom dat je tijdens je dienstverband hebt ontwikkeld, blijft ook na beëindiging van je dienstverband eigendom van het bedrijf.

Vertrouwelijke informatie wordt beschermd
Informatie is een waardevol bezit. Vertrouwelijke informatie kan bestaan uit financiële informatie, handelsgeheimen, prijzen, verkopen, winstniveaus, strategieën, plannen, contractuele informatie, informatie over klanten en leveranciers en informatie over nieuwe producten. We beschermen en behandelen vertrouwelijke informatie zorgvuldig en delen deze alleen met derden als er geheimhoudingsovereenkomsten zijn gesloten.
We zijn voorzichtig met welke informatie we posten en bespreken op sociale media omdat we niet weten wie deze informatie kan zien.

Hoe we persoonlijke gegevens beschermen
We respecteren het fundamentele recht van ieder individu om persoonlijke gegevens te beschermen, ongeacht nationaliteit of woonplaats. Medewerkers van Qvantum hebben alleen toegang tot persoonlijke gegevens indien dit noodzakelijk is voor de functievereisten en zullen deze dan vertrouwelijk behandelen. Qvantum houdt zich aan de toepasselijke privacyregels voor het verzamelen, opslaan en gebruiken van persoonsgegevens.

4. Respecteer het milieu

Lokale wetten en regels kunnen verschillen en zijn in sommige gevallen zwakker dan onze ambities en interne normen. We doen er alles aan om geen kortere weg te nemen, ook al staat de wet het misschien toe, en we handelen ethisch en milieuvriendelijk.
We gaan verstandig om met onze hulpbronnen, zoals energie, water en chemicaliën en pakken afval aan zodra we het zien. We beperken ook het reizen om onze voetafdruk te verkleinen en als we reizen, evalueren we altijd de milieuvriendelijke alternatieven.

5. Als je je zorgen maakt of in een moeilijke situatie zit, stel jezelf dan de volgende vragen

  • Wordt de beslissing of actie als legaal beschouwd?
  • Zou ik me op mijn gemak voelen om anderen, zoals familie en vrienden buiten het bedrijf, op een transparante manier te vertellen over mijn acties of beslissing (of die van anderen)?
  • Zou ik me op mijn gemak voelen als mijn acties of beslissingen (of die van anderen) op de voorpagina van de krant zouden staan?

Als het antwoord op een van de bovenstaande vragen Nee is en je voelt je ongemakkelijk in de situatie, neem dan contact op met je directe manager of een lid van het Qvantum Management team.

6. Wanneer een overtreding plaatsvindt

In veel gevallen zijn de regels van de Gedragscode gebaseerd op wettelijke vereisten. Elke inbreuk kan resulteren in disciplinaire maatregelen tegen je, en afhankelijk van de omstandigheden kan dit ook ontslag inhouden. En het kan ook leiden tot juridische sancties tegen Qvantum.

7. Klokkenluidersregeling

A man repairs a broken globe with band aid