fbpx

Integritetspolicy Qvantum Industries

Qvantum Industries AB och våra dotterbolag följer vid var tid tillämplig integritetslagstiftning vid vår behandling av personuppgifter. Vi anser att skyddet för personuppgifter är viktigt och strävar efter att utforma våra informationshanteringssystem med respekt för detta. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för specifika och berättigade ändamål. Vi strävar efter att sparade person-uppgifter är riktiga, att de raderas när de inte längre behövs och att de skyddas från obehöriga. Vi har rutiner och arbetssätt för att personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast personer inom vår organisation som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

INSAMLADE PERSONUPPGIFTER OCH BEHANDLING AV DESSA

Vi behöver spara och behandla personuppgifter såsom namn, personnummer, adress, e-post-adress och telefonnummer som lämnas till oss via kontaktformulär på våra webbplatser eller på annat sätt.

Personuppgifterna behandlas för att vidta åtgärder som att besvara förfrågningar om våra produkter och tjänster, ingå eller uppfylla avtal, kommunicera med kunder, leverantörer och samarbetspartners eller hantera relationer med våra anställda. Personuppgifterna kan även komma att användas för marknadsföring till mottagare i deras yrkesroll, kund- och marknadsanalyser, inbjudningar till seminarier, utbildningar samt andra yrkesmässiga kontakter rörande våra produkter och tjänster.

Vi använder oss av så kallade cookies vid besök på våra webbplatser. Cookies används bland annat i syfte att identifiera besökaren som återkommande, analysera användningen av våra tjänster, sammanställa en profil över besökares intressen för att kunna visa relevanta annonser på andra webbplatser och ge besökaren tillgång till tjänster från tredje part. Besökaren ges möjlighet att acceptera eller avvisa cookies.

RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING

Den rättsliga grunden för behandling beror på vilken typ av behandling av personuppgifter vi genomför, vilket kan vara avtal, intresseavvägning, rättslig förpliktelse eller samtycke. Information om den rättsliga grunden i det specifika fallet framgår av den särskilda information som är lämnas i anslutning till varje insamling, t ex via avtalsvillkor, beskrivning av tillhandahållna produkter och tjänster eller information om cookies.

LAGRINGSTID

Vi sparar inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen. Vi raderar eller anonymiserar personuppgifter om vi erhåller en begäran om detta eller om vi får kännedom om att personuppgifterna blivit inaktuella. Vi gallrar personuppgifter med hänsyn till relevanta preskriptionstider för fordringar i förhållande till kunder och leverantörer. I vissa fall kan uppgifter behöva sparas en längre tid, till exempel för bokföringsändamål.

DATAÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut personuppgifter till tredje part om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt lag eller avtal. Mottagare som kan vara aktuella är andra företag inom vår koncern eller våra leverantörer inom områden som IT, frakt och logistik, teknisk service, ekonomi och marknadsföring.

Normalt behandlar vi endast personuppgifter inom EU/EES. Personuppgifter kan dock i vissa situationer komma att överföras till mottagare utanför EU/EES som har en adekvat skyddsnivå för personuppgifter.

RÄTTIGHETER FÖR REGISTRERADE

Personuppgiftsansvarig är Qvantum Industries AB eller det dotterbolag som samlar in och behandlar respektive personuppgift. Personer har rätt att kontakta oss för information om de uppgifter vi har om personen; för att begära rättelse eller överföring av uppgifter; för att begära att vi begränsar behandlingen; för att begära radering av uppgifter eller invända mot vår behandling. Detta görs enklast genom att kontakta oss på:

QVANTUM INDUSTRIES AB
BREV ELLER BESÖK: JI-TE GATAN 7, 265 38 ÅSTORP
TELEFON: +46 10 332 00 50
EPOST: INFO@QVANTUM.COM

Om någon är missnöjd med vår behandling av förekommande personuppgifter finns alternativt rätt att lämna ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten eller annan behörig tillsynsmyndighet.