fbpx

Qvantum KVP

Kylvärmepump med frikylafunktion

Q48-192KVP
Luft/Vatten 41–163 kW

 • Lämplig för kommersiella fastigheter där det finns behov av samtida värme och kyla.
 • Genom balansering av samtida värme och kylabehov används frikyla/frivärme, vilket ökar effektiviteten
 • Termisk lagringstank för både värme och kyla
 • Balansering av överskott av värme- och kylaflöden genom en extern fläktenhet
 • Upp till 65 °C på sekundärsidan
 • Värmekapacitet upp till 165 kW per enhet

För mer information – kontakta våra säljare på telefon:
+46 10 332 00 54 eller mail: sales@qvantum.com

Qvantum KVP Heat pumps
Qvantum – All in One

Hög prestanda

Hög kapacitet och hög verkningsgrad över hela arbetsområdet

Qvantum QCloud

Lågt ljud

Flexibel installation av utomhusdel i bullerkänsliga områden

Qvantum QCloud

Q COMMITMENT

Vi erbjuder kvalitetssupport under hela produktens livscykel

Qvantum KVP Heat pumps

Qvantum KVP
Kylvärmepump med frikylafunktion

Qvantum KVP lämpar sig väl för fastigheter med samtida värme- och kylabehov. Den balanserar över-/underskott av värme eller kyla med ett fläktbatteri. Fläktbatteriet kan ersättas med annan energikälla såsom borrhål eller grundvattenbrunnar.

Värmepumpen arbetar huvudsakligen med V.I.P. Efter kondensorn delas flödet upp i två flöden varvid ett mindre delflöde expanderas i en expansionsventil och erhåller därmed en lägre temperatur än huvudflödet. I underkylaren möts de båda flödena varvid det mindre delflödet förångas och leds till kompressorns mellansteg. Huvudflödet kyls ännu mer innan det expanderas för att sedan ledas in till kompressorn. Detta medför högre avgiven värmeeffekt samtidigt som värmefaktorn COP ökar. Med en lägre gastemperatur kan också en högre framledningstemperatur uppnås.

V.L.I.P Vapor injection power via economizer & Liquid injection power


 • I steg 1, sugs köldmediegas från förångaren på samma sätt som i en vanlig kylkrets.

 • I steg 2, kompletteras gasen som komprimeras i steg 1 med ny kallgas från economizern (underkylaren).


Aggregatet kan leverera upp till 65°C framledningstemperatur. Således medför V.I.P. via economizer att:

 • högre framledningstemperatur kan uppnås

 • värmeeffekten ökar med stigande framledningstemperatur

 • ökad verkningsgrad och värmefaktor COP erhålls


Liquid Injection Power (L.I.P.) används för att skydda kompressorn från överhettning vid väldigt låga köldbärartemperaturer. Övergång mellan V.I.P. och L.I.P. sker automatiskt i värmepumpen baserat på fabriksinställda värden.

LADDA NER INFORMATION:

Qvantum KVP Produktblad


Qvantum KVP Teknisk data

Princips kylkrets med V.L.l.P. Vapor & Liquid Injection Powe

Princips kylkrets med V.L.l.P. Vapor & Liquid
Injection Power.

Förändring i värmefaktor som funktion av framledningstemperatur.

Förändring i värmefaktor som funktion av
framledningstemperatur.

Förändring i värmeeffekt som funktion av framledningstemperatur.

Förändring i värmeeffekt som funktion av
framledningstemperatur.

avfrostning

Luftbatteriets lamelldelning är 4-5 mm. Detta medför att långa intervall mellan avfrostningar kan tillåtas.

Placering

Utedelen placeras där det är mest lämpligt. Köldbärarsystemet är i standardutförande dimensionerat för en total ledningsdragning på 2 x 25 meter mellan den inomhusplacerade värmepumpsenheten och det utomhusplacerade luftbatteriet. Om längre avstånd önskas kan köldbärarpumpens kapacitet ökas.

QVANTUM QLC-STYRSYSTEM

Qvantum KVP är i standardutförande försedd med QLC-styrsystem. QLC står för Qvantum Logic Controller. Aggregatet styrs och manövreras via principen flytande kondensering eller med fast/halvfast kondensering. Samtliga reglerparametrar såsom utetemperaturkompenserad börvärdeskurva för framledning, varmvattentemperatur, tillsatsvärme ställs in via det självinstruerande styrsystemet. Erforderliga skydds- och säkerhetsfunktioner finns i QLC-styrsystemet.

Systemet hanteras via en 5,7″ panel monterad i värmepumpen. Samtliga parametrar kan ställas in via panelen. I panelen visas en dynamisk flödesbild med alla temperaturer och driftlägen som mäts och styrs. Systemet loggar också temperaturer och händelser vilket underlättar inställning och analys.

Kommunikation sker via Modbus, Modbus TCP är standard. Systemet har också webserver vilket möjliggör kommunikation via webbläsare i PC eller mobiltelefon.

Som tillval kan aggregatet förses med en display som ger möjlighet till dynamiska flödesbilder samt utökad nätverksfunktionalitet. Temperaturen till värmesystemet styrs enligt vald utetemperaturkompenserad kurva. Varmvattenberedning, om sådan funktion erfordras, sker via växelventil.

Vid bivalenta system kopplar styrsystemet in tillsatsvärme vid behov och efter tidsfördröjning. Tillsatsvärmen kan väljas att som första steg ”ta över” varmvattenberedningen och genom detta frigöra effekt ifrån värmepumpen till värmesystemet.

QLC-systemet kan styra upp till 8 st värmepumpar i sekvens med automatisk drifttidsutjämning mellan de olika värmepumparna vilket konfigureras vid idrifttagande beroende på vald systemlösning och typ samt antal av värmepumpar.

Värmepumpen kan vid behov konfigureras för styrning via ett överordnat externt styrsystem. Ändring av börvärden kan ske via Modbus så att styrsystemets regulatorer ställs in av det överordnade styrsystemet. Det går också att konfigurera systemet så att värmepumpen helt styrs av det överordnade styrsystemet. Värmepumpens styrsystem används i så fall enbart för larm- och skyddsfunktioner.

Qvantum KVP – Principkoppling mellan värmepump, varm och kall tank och fläktbatteri.

Principkoppling mellan värmepump, varm och kall tank och fläktbatteri.

Qvantum KVP – Principkoppling mellan värmepump, varm och kall
tank och fläktbatteri.

Principkoppling mellan värmepump, varm och kall
tank och fläktbatteri.

Qvantum KVP – 5,7” operatörspanel

5,7” operatörspanel

Ex: Temperaturer som är läsbara via Modbus *)

 1. Värmepump värmebärare – in
 2. Värmepump värmebärare – ut
 3. Värmepump hetgastemperatur
 4. Värmepump köldbärare – in
 5. Värmepump köldbärare – ut
 6. Radiatorkrets framledning
 7. Utetemperatur

*) Modbus beskrivning

Samtliga reläutgångar är också läsbara. Man kan således överföra driftstatus för kompressorer, pumpar, fläktar m.m. som styrs via värmepumpen.

Börvärden för varmvattentemperatur och reglerkurva för radiatorkrets kan avläsas och justeras. Från styrenheten för expansionsventilen kan bl.a. aktuell förångningstemperatur, tryck, överhettning, expansionsventilens öppningsgrad avläsas via Modbus.

ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL

Qvantum KVP värmepumpar är försedda med två elektroniska expansionsventiler. En ventil för förångarkretsen och en ventil för economizerkretsen.

Expansionsventilerna har en egen elektronisk styrenhet med display som bl.a. visar förångningstryck, temperatur, överhettning etc. för de båda kretsarna. Via Modbus kan dessa variabler överföras till ett överordnat styrsystem.

KÖLDMEDIA

Samtliga KVP värmepumpar använder köldmedium R-407C.

KÖLDBÄRARKRETS

Qvantum KVP har ledningar fyllda med en blandning av vatten och frysskyddsmedel mellan uteluftbatteriet och kompressorenheten. I de flesta fall används vatten + etylenglykol (45%) men det går också att använda en blandning av vatten och metanol. Etanol och propylenglykol kan inte användas som frysskyddsmedel.

RÖRANSLUTNINGAR

Q48KVP har röranslutningar på aggregatets ovansida och baksida, se ritning Q-KVP-48-001.
Q65 – 96KVP har röranslutningar på aggregatets ovansida och baksida, se ritning Q-KVP-65-96-
Q123 – 192KVP har röranslutningar på aggregatets baksida, se ritningar Q-KVP-123-144- 001 och Q-KVP-162-192-001.

KONSTRUKTION

Aggregatet är uppbyggt på ett robust stativ av galvaniserade fyrkantrör och täckt med ett effektivt ljuddämpande hölje, bestående av pulverlackerade plåtar med ljuddämpande material på insidan. Topplåten är gjord i mönstrad aluminium. Även topp och botten är täckt med ljuddämpande material. Stativet står på justerbara fötter av gummi.

ÅTKOMST

Aggregatet är konstruerat så att samtliga komponenter inne i värmepumpen är lätt åtkomliga genom att lyfta av täckplåtar, både för underhåll och utbyte.

TILLVAL

Följande tillval är tillgängliga:

 • Större modell på köldbärarpump pga ökatavstånd mellan värmepumpsenhet och luftbatteriet.
 • Nätverksuppkoppling av QLC för att läsa och skriva värden.
 • Elskåp monterat på aggregatet vänstra sida, sett framifrån.

UTRUSTNING

Kompressor

Samtliga KVP aggregat är bestyckade med helhermetisk scrollkompressorer, 3-fas 400V

Q48KVP är bestyckad med 1 st kompressor.

Q65-96KVP är bestyckade med 2 st kompressorer.

Q123KVP och Q144KVP är bestyckade med 3 st kompressorer.

Q162KVP och Q192KVP är bestyckade med 4 st kompressorer.

Kylkrets

Q48-144KVP är bestyckade med 1 st kylkrets.

Q162KVP och Q192KVP är bestyckade med 2 st kylkretsar.

Värmeväxlare

 • Förångaren är en hellödd plattvärmeväxlare i rostfritt stål, isolerad med armaflexisolering.
 • Economizer är en hellödd plattvärmeväxlare i rostfritt stål.
 • Kylväxlaren är en hellödd plattvärmeväxlare irostfritt stål, isolerad med armaflexisolering.
 • Hetgasväxlare (tillval) är en hellödd plattvärmeväxlare i rostfritt stål
 • Avfrostnings-/värmedumpningsväxlaren är enhellödd plattvärmeväxlare i rostfritt stål.

Cirkulationspumpar

Pump för kondensor, externt monterad

Pump för förångare, externt monterad

Pump för fläktbatteri, externt monterad

Pump för kyla primärkrets, internt monterad

Pump för kyla sekundärkrets, externt monterad

Pump för avfrostning/värmedumpning, internt monterad

Styrventil

Styrventil för avfrostning/värmedumpning, intern montering

Styrventil för cirkulation köldbärare, intern montering

Styrventil för kyla primärkrets, intern montering

Modul

För modellerna Q123-193KVP är värmeväxlare, cirkulationspumpar och styrventiler för kyla samt avfrostning/dumpning placerade i separat modul.

Köldmediekrets

 • Torkfilter
 • Synglas med fuktindikering
 • Magnetventil med utrustning för Liquid Injection Power (L.I.P.)
 • Elektroniska expansionsventiler för köldmediekrets och economizer (V.I.P.)
 • Tryck-/temperaturgivare
 • Styrutrustning med display (Modbus) för huvudkretsen
 • Trycktransmitter
 • Hög- och lågtryckspressostat, manuell återställning
 • Serviceventiler för tryckmätning av köldmedietryck
 • Rotalockventiler
 • Tryckavsäkringsutrustning, hög- och lågtryck

provning

Aggregaten provkörs och kalibreras under dimensionerande förhållanden med hjälp av ClimaCheck.