fbpx

Qvantum RS/2

Värmepumpar för vätskebaserade värmekällor

Q32-192RS/2
VÄTSKA/VATTEN 26–196 kW

 • Economizer och 2-stegs EVI kompressor som ger högre effektivitet, kapacitet och framledningstemperatur
 • Designad för minimal ljudnivå – Min / Max temperatur på brine -10/25 °C och vatten 5/35 °C
 • Upp till 65 °C på sekundärsidan
 • Värmekapacitet upp till 196 kW per enhet

För mer information – kontakta våra säljare på telefon:
+46 10 332 00 54 eller mail: sales@qvantum.com

Qvantum RS/2 Heat Pump
Qvantum – All in One

HÖG PRESTANDA

Hög kapacitet och hög verkningsgrad över hela arbetsområdet

Qvantum QCloud

LÅGT LJUD

Flexibel installation av utomhusdel i bullerkänsliga områden

Qvantum QCloud

Q COMMITMENT

Vi erbjuder kvalitetssupport under hela produktens livscykel

Qvantum RS/2 Heat Pump

Qvantum RS/2
Värmepumpar med Economizer

Qvantum RS/2 är avsedd att användas i system där köldbäraren består av en blandning av vatten och frysskyddsmedel (t.ex. ytjordvärmesystem, bergvärmesystem, sjövärmesystem, frånluftsystem).

V.L.I.P. (VAPOR & LIQUID INJECTION POWER) & ECONOMIZER

Qvantum RS/2 värmepumpar är av typen V.I.P (vapor injection power) via economizer där kompressionsfasen delas upp i två delar parallellt med underkylning av huvudflödet. Efter kondensorn delas flödet upp i två flöden varvid ett mindre delflöde expanderas i en expansionsventil och erhåller därmed en lägre temperatur än huvudflödet. I underkylaren möts de båda flödena varvid det mindre delflödet förångas och leds till kompressorns mellansteg. Huvudflödet kyls ännu mer innan det expanderas för att sedan ledas in till kompressorn.


 • I steg 1, sugs köldmediegas från förångaren på samma sätt som i en vanlig kylkrets.
  I steg 2, kompletteras gasen som komprimeras i steg 1 med ny kallgas från economizern (underkylaren).


Detta medför högre avgiven värmeeffekt samtidigt som värmefaktorn COP ökar. Med en lägre gastemperatur kan också en högre framledningstemperatur uppnås.

Aggregatet kan leverera upp till 65°C framledningstemperatur. Således medför V.I.P. via economizer att:

 • högre framledningstemperatur kan uppnås – värmeeffekten ökar med stigande framledningstemperatur

 • ökad verkningsgrad och värmefaktor COP erhålls


Ladda ner information:
Qvantum RS2 Produktblad

Qvantum RS2 Teknisk data

Manual Q32 – Q192RS2 – ENG

Qvantum RS/2 - Figur 1. Princips kylkrets med V.L.l.P. Vapour Injection Power via Economizer & Liquid Injection Power

Figur 1. Princips kylkrets med V.L.l.P. Vapour Injection Power via Economizer & Liquid Injection Power

Qvantum RS/2 - Figur 2. Förändring i värmefaktor som funktion av framledningstemperatur, vid köldbärare +0°C/-3°C.

Figur 2. Förändring i värmefaktor som funktion av framledningstemperatur, vid köldbärare +0°C/-3°C.

Qvantum RS/2 - Figur 3. Förändring i värmeeffekt som funktion av framledningstemperatur, vid köldbärare +0°C/-3°C.

Figur 3. Förändring i värmeeffekt som funktion av framledningstemperatur, vid köldbärare +0°C/-3°C.

QVANTUM QLC-STYRSYSTEM

Qvantum RS/2 är i standardutförande försedd med QLC-styrsystem. QLC står för Qvantum Logic Controller. Aggregatet styrs och manövreras via principen flytande kondensering eller med fast/halvfast kondensering. Samtliga reglerparametrar såsom utetemperaturkompenserad börvärdeskurva för framledning, varmvattentemperatur, tillsatsvärme ställs in via det självinstruerande styrsystemet. Erforderliga skydds- och säkerhetsfunktioner finns i QLC-styrsystemet.

Systemet hanteras via en 5,7″ panel monterad i värmepumpen. Samtliga parametrar kan ställas in via panelen. I panelen visas en dynamisk flödesbild med alla temperaturer och driftlägen som mäts och styrs. Systemet loggar också temperaturer och händelser vilket underlättar inställning och analys. Kommunikation sker via Modbus, Modbus TCP är standard. Systemet har också webserver vilket möjliggör kommunikation via webbläsare i PC eller mobiltelefon.

Som option kan aggregatet förses med en display som ger möjlighet till dynamiska flödesbilder samt utökad nätverksfunktionalitet.

Temperaturen till värmesystemet styrs enligt vald utetemperaturkompenserad kurva. Varmvattenberedning, om sådan funktion erfordras, sker via växelventil.

Vid bivalenta system kopplar styrsystemet in tillsatsvärme vid behov och efter tidsfördröjning. Tillsatsvärmen kan väljas att som första steg ”ta över” varmvattenberedningen och genom detta frigöra effekt ifrån värmepumpen till värmesystemet.

QLC-systemet kan styra upp till 8 st värmepumpar i sekvens med automatisk drifttidsutjämning mellan de olika värmepumparna vilket konfigureras vid idrifttagande beroende på vald systemlösning och typ samt antal av värmepumpar.

Värmepumpen kan vid behov konfigureras för styrning via ett överordnat externt styrsystem.

Ändring av börvärden kan ske via Modbus så att styrsystemets regulatorer ställs in av det överordnade styrsystemet. Det går också att konfigurera systemet så att värmepumpen helt styrs av det överordnade styrsystemet. Värmepumpens styrsystem används i så fall enbart för larm- och skyddsfunktioner.

Ex: Temperaturer som är läsbara via Modbus *)
1: Värmepump värmebärare – in
2: Värmepump värmebärare – ut
3: Värmepump hetgastemperatur
4: Värmepump köldbärare – in
5: Värmepump köldbärare – ut
6: Radiatorkrets framledning
7: Utetemperatur
*) Modbus beskrivning för komplett information

Samtliga reläutgångar är också läsbara. Man kan således överföra driftstatus för kompressorer, pumpar, fläktar m.m. som styrs via värmepumpen.

Börvärden för varmvattentemperatur och reglerkurva för radiatorkrets kan avläsas och justeras. Från styrenheten för expansionsventilen kan bl.a. aktuell förångningstemperatur, tryck, överhettning, expansionsventilens öppningsgrad avläsas via Modbus.

Qvantum QLC-styrsystem

ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL

Qvantum RS/2 värmepumpar är försedda med två elektroniska expansionsventiler. En ventil för förångarkretsen och en ventil för economizerkretsen.

Expansionsventilerna har en egen elektronisk styrenhet med display som bl.a. visar förångningstryck, temperatur, överhettning etc. för de båda kretsarna. Via Modbus kan dessa variabler överföras till ett överordnat styrsystem.

KÖLDMEDIA

Samtliga Qvantum RS/2 värmepumpar använder köldmedium R-407C.

KÖLDBÄRARKRETS

Qvantum RS/2 är konfigurerad för köldbärare med frysskyddsmedel t.ex. bioetanol.

RÖRANSLUTNINGAR

Q32RS/2 och Q41RS/2 har röranslutningar på aggregatet ovansida medan Q48RS/2 har röranslutningar på aggregatets baksida, se ritning QRS2-32-48-001.

Q65-96RS/2 har röranslutningar på aggregatets baksida, se ritningar Q-RS2-65-81-001 och Q-RS2-96-001

Röranslutning på aggregatets ovansida är tillval för Q65RS/2 och Q81RS/2, se ritning Q-RS2-65-81-001. Q123-192RS/2 har röranslutningar på aggregatets baksida, se ritningar Q-RS2-123-144-001 och Q-RS2- 162-192-001.

KONSTRUKTION

Aggregatet är uppbyggt på ett robust stativ av galvaniserade fyrkantrör och täckt med ett effektivt ljuddämpande hölje, bestående av pulverlackerade plåtar med ljuddämpande material på insidan. Topplåten är gjord i mönstrad aluminium. Även topp och botten är täckt med ljuddämpande material. Stativet står på justerbara fötter av gummi.

ÅTKOMST

Aggregatet är konstruerat så att samtliga komponenter inne i värmepumpen är lätt åtkomliga genom att lyfta av täckplåtar, både för underhåll och utbyte.

TILLVAL

Följande tillval är tillgängliga:

 • Nätverksuppkoppling av QLC för att läsa och skriva värden.
 • Elskåp monterat på aggregatet vänstra sida, sett framifrån (gäller för Q96 – 192RS/2).
 • Hetgasväxlare.
 • Reversibel funktion.

UTRUSTNING

Aggregaten är bestyckade med helhermetiska EVI scrollkompressorer, 3-fas 400V.

Värmeväxlare

 • Förångaren är en hellödd plattvärmeväxlare i rostfritt stål, isolerad med armaflexisolering.
 • Kondensorn är en hellödd plattvärmeväxlare i rostfritt stål.
 • Economizer är en hellödd plattvärmeväxlare i rostfritt stål.
 • Hetgasväxlare (tillval) är en hellödd plattvärmeväxlare i rostfritt stål.

Köldmediekrets

 • Torkfilter
 • Synglas med fuktindikering – Elektronisk expansionsventil, trycktransmitter, styrutrustning med display (ModBus) för huvudkretsen – Elektronisk expansionsventil för economizer/underkylarkrets (ModBus)
 • Hög- och lågtryckspressostat, manuell reset
 • Serviceventiler för tryckmätning
 • Rotalockventiler
 • Tryckavsäkringsutrustning, hög- och lågtryck

PROVNING

Aggregaten provkörs och kalibreras under dimensionerande förhållanden med hjälp av ClimaCheck.