fbpx

Qvantum LB4

Värmepumpar för luftbaserade värmekällor

Q48-192LB4
Luft/vatten 35–165 kW

 • Indirekt värmepump med Economizer. Qvantum LB4 har en kylkrets med både economizer och vätskeinsprutning vilket medför en ökad värmeeffekt och en ökad värmefaktor (COP)
 • Designad för minimal ljudnivå – Inomhusplacerad kompressor vilket ger en betydligt tystare utomhusdel
 • Flexibel placering av utomhusdel tack vare brinebaserad köldbärare
 • Upp till 65 °C på sekundärsidan, ner till en utomhustemperatur på -20 °C
 • Värmekapacitet upp till 165 kW per enhet

För mer information – kontakta våra säljare på telefon:
+46 10 332 00 54 eller mail: sales@qvantum.com

Qvantum LB4 Heat Pump
Qvantum – All in One

HÖG PRESTANDA

Hög kapacitet och hög verkningsgrad över hela arbetsområdet

Qvantum QCloud

LÅGT LJUD

Flexibel installation av utomhusdel i bullerkänsliga områden

Qvantum QCloud

Q COMMITMENT

Vi erbjuder kvalitetssupport under hela produktens livscykel

Qvantum LB4 Heat Pump

Qvantum LB4
Högeffektiva Luft/Vatten Värmepumpar

Qvantum LB4 hämtar värme ur uteluften via ett utomhusplacerat luftbatteri. Via köldbärarledningar överförs värmen från luftbatteriet till den inomhusplacerade värmepumpsenheten vilken i sin tur överför värme till värmesystemet.

V.L.I.P. VAPOR INJECTION POWER VIA ECONOMIZER & LIQUID INJECTION POWER V.L.I.P. VAPOR & LIQUID INJECTION POWER

Qvantum LB4 värmepumpar är av typen V.L.I.P (Vapor & Liquid Injection Power). Värmepumpen arbetar huvudsakligen med V.I.P. Efter kondensorn delas flödet upp i två flöden varvid ett mindre delflöde expanderas i en expansionsventil och erhåller därmed en lägre temperatur än huvudflödet.

I underkylaren möts de båda flödena varvid det mindre delflödet förångas och leds till kompressorns mellansteg. Huvudflödet kyls ännu mer innan det expanderas för att sedan ledas in till kompressorn. Detta medför högre avgiven värmeeffekt samtidigt som värmefaktorn COP ökar. Med en lägre gastemperatur kan också en högre framledningstemperatur uppnås.

 • I steg 1, sugs köldmediegas från förångaren på samma sätt som i en vanlig kylkrets.

 • I steg 2, kompletteras gasen som komprimeras i steg 1 med ny kallgas från economizern (underkylaren).


Aggregatet kan leverera upp till 65°C framledningstemperatur. Således medför V.I.P. via economizer att:

 • högre framledningstemperatur kan uppnås värmeeffekten ökar med stigande framledningstemperatur

 • ökad verkningsgrad och värmefaktor COP erhålls


Liquid Injection Power (L.I.P.) används för att skydda kompressorn från överhettning vid väldigt låga köldbärartemperaturer. Övergång mellan V.I.P. och L.I.P. sker automatiskt i värmepumpen baserat på fabriksinställda värden.
Ladda ner information:

Qvantum LB4 Produktblad

Qvantum LB4 Teknisk data

Qvantum LB4 -Figur 1. Princips kylkrets med V.L.l.P. Vapor & Liquid Injection Power.

Figur 1. Princips kylkrets med V.L.l.P. Vapor & Liquid Injection Power.

Qvantum LB4 - Figur 2. Förändring i värmefaktor som funktion av framledningstemperatur.

Figur 2. Förändring i värmefaktor som funktion av framledningstemperatur.

Qvantum LB4 – Figur 3. Förändring i värmeeffekt som funktion av framledningstemperatur

Figur 3. Förändring i värmeeffekt som funktion av framledningstemperatur

QVANTUM QLC-STYRSYSTEM

Qvantum LB4 är i standardutförande försedd med QLC-styrsystem. QLC står för Qvantum Logic Controller. Aggregatet styrs och manövreras via principen flytande kondensering eller med fast/halvfast kondensering. Samtliga reglerparametrar såsom utetemperaturkompenserad börvärdeskurva för framledning, varmvattentemperatur, tillsatsvärme ställs in via det självinstruerande styrsystemet. Erforderliga skydds- och säkerhetsfunktioner finns i QLC-styrsystemet.

Systemet hanteras via en 5,7″ panel monterad i värmepumpen. Samtliga parametrar kan ställas in via panelen. I panelen visas en dynamisk flödesbild med alla temperaturer och driftlägen som mäts och styrs. Systemet loggar också temperaturer och händelser vilket underlättar inställning och analys.

Kommunikation sker via Modbus, Modbus TCP är standard. Systemet har också webserver vilket möjliggör kommunikation via webbläsare i PC eller mobiltelefon.

Som tillval kan aggregatet förses med en display som ger möjlighet till dynamiska flödesbilder samt utökad nätverksfunktionalitet.

Temperaturen till värmesystemet styrs enligt vald utetemperaturkompenserad kurva. Varmvattenberedning, om sådan funktion erfordras, sker via växelventil.

Vid bivalenta system kopplar styrsystemet in tillsatsvärme vid behov och efter tidsfördröjning. Tillsatsvärmen kan väljas att som första steg ”ta över” varmvattenberedningen och genom detta frigöra effekt från värmepumpen till värmesystemet.

QLC-systemet kan styra upp till 8 st värmepumpar i sekvens med automatisk drifttidsutjämning mellan de olika värmepumparna vilket konfigureras vid idrifttagande beroende på vald systemlösning och typ samt antal av värmepumpar.

Värmepumpen kan vid behov konfigureras för styrning via ett överordnat externt styrsystem. Ändring av börvärden kan ske via Modbus så att
styrsystemets regulatorer ställs in av det överordnade styrsystemet. Det går också att konfigurera systemet så att värmepumpen helt styrs av det överordnade styrsystemet. Värmepumpens styrsystem används i så fall enbart för larm- och skyddsfunktioner.

Ex: Temperaturer som är läsbara via Modbus *)
1: Värmepump värmebärare – in
2: Värmepump värmebärare – ut
3: Värmepump hetgastemperatur
4: Värmepump köldbärare – in
5: Värmepump köldbärare – ut
6: Radiatorkrets framledning
7: Utetemperatur
*) See Modbus description for complete information

Samtliga reläutgångar är också läsbara. Man kan således överföra driftstatus för kompressorer, pumpar, fläktar m.m. som styrs via värmepumpen

Börvärden för varmvattentemperatur och reglerkurva för radiatorkrets kan avläsas och justeras. Från styrenheten för expansionsventilen kan bl.a. aktuell förångningstemperatur, tryck, överhettning, expansionsventilens öppningsgrad avläsas via Modbus.

Qvantum QLC-styrsystem

AVFROSTNING

Luftbatteriets lamelldelning är 4-5 mm. Detta medför att långa intervall mellan avfrostningar kan tillåtas.

PLACERING

Utedelen placeras där det är mest lämpligt. Köldbärarsystemet är i standardutförande dimensionerat för en total ledningsdragning på 2 x 25 meter mellan den inomhusplacerade värmepumpsenheten och det utomhusplacerade luftbatteriet. Om längre avstånd önskas kan köldbärarpumpens kapacitet ökas.

ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL

Qvantum LB4 värmepumpar är försedda med två elektroniska expansionsventiler. En ventil för förångarkretsen och en ventil för economizerkretsen.
Expansionsventilerna har en egen elektronisk styrenhet med display som bl.a. visar förångningstryck, temperatur, överhettning etc. för de båda kretsarna. Via Modbus kan dessa variabler överföras till ett överordnat styrsystem.

köldmedia

Samtliga LB4 värmepumpar använder köldmedium R-407C.

KÖLDBÄRARKRETS

Qvantum LB4 har ledningar fyllda med en blandning av vatten och frysskyddsmedel mellan uteluftbatteriet och kompressorenheten. I de flesta fall används vatten + etylenglykol (45%) men det går också att använda en blandning av vatten och metanol. Etanol och propylenglykol kan inte användas som frysskyddsmedel.

RÖRANSLUTNINGAR

Q48LB4 har röranslutningar på aggregatets ovansida, se ritning Q-LB4-48-001.
Q65 – 96LB4 har röranslutningar på aggregatets ovansida, se ritning Q-LB4-65-96-001.
Q123 – 192LB4 har röranslutningar på aggregatets ovansida, se ritningar Q-LB4-123-144-001 och QLB4-162-192-001.

KONSTRUKTION

Aggregatet är uppbyggt på ett robust stativ av galvaniserade fyrkantrör och täckt med ett effektivt ljuddämpande hölje, bestående av pulverlackerade plåtar med ljuddämpande material på insidan. Topplåten är gjord i mönstrad aluminium. Även topp och botten är täckt med ljuddämpande material. Stativet står på justerbara fötter av gummi.

ÅTKOMST

Aggregatet är konstruerat så att samtliga komponenter inne i värmepumpen är lätt åtkomliga genom att lyfta av täckplåtar, både för underhåll och utbyte.

TILLVAL

Följande tillval är tillgängliga:

 • Större modell på köldbärarpump pga ökat avstånd mellan värmepumpsenhet och luftbatteriet.
 • Nätverksuppkoppling av QLC för att läsa och skriva värden.
 • Elskåp monterat på aggregatet vänstra sida, settframifrån (gäller för Q65 – 192LB4).

UTRUSTNING

Compressor
Samtliga LB4 aggregat är bestyckade med helhermetisk scrollkompressorer, 3-fas 400V.
Q48LB4 är bestyckad med 1 st kompressor.
Q65-96LB4 är bestyckade med 2 st kompressorer.
Q123LB4 och Q144LB4 är bestyckade med 3 st kompressorer.
Q162LB4 och Q192LB4 är bestyckade med 4 st kompressorer.

Kylkrets
Q48-144LB4 är bestyckade med 1 st kylkrets.
Q162LB4 och Q192LB4 är bestyckade med 2 st kylkretsar.

Värmeväxlare
Economizer är en hellödd plattvärmeväxlare i rostfritt stål.

Hetgasväxlare (tillval) är en hellödd plattvärmeväxlare i rostfritt stål.

Avfrostningsväxlare är en hellödd plattvärmeväxlare i rostfritt stål.

Cirkulationspumpar
Värmebärar- och köldbärarpump, externt monterade

Avfrostningspump, internt monterad.

Styrventil
Styrventil för avfrostning, intern montering.

Köldmediekrets

 • Torkfilter
 • Synglas med fuktindikering
 • Magnetventil med utrustning för Liquid
  Injection Power (L.I.P.)
 • Elektroniska expansionsventiler för
  köldmediekrets och economizer (V.I.P.)
 • Tryck-/temperaturgivare
 • Styrutrustning med display (Modbus) för
  huvudkretsen
 • Trycktransmitter
 • Hög- och lågtryckspressostat, manuell återställning
 • Serviceventiler för tryckmätning avköldmedietryck
 • Rotalockventiler
 • Tryckavsäkringsutrustning, hög- och lågtryck

PROVNING

Aggregaten provkörs och kalibreras under dimensionerande förhållanden med hjälp av ClimaCheck.